Skip to content

Udvidelse eller indskrænkning af antal ejere på et skøde

Hvis du i fællesskab med andre ejer en bolig – det være sig et hus, som bruges som bofællesskab, en lejlighed, som bebos af venner eller søskende, eller et sommerhus, som familien har fællesejerskab på – kan du komme ud for, at det kan være nødvendigt at indskænke eller udvide antallet af ejere. Denne type overdragelse, hvor en eller flere personer ønsker at indtræde i – eller udtræde af – ejerskabet af en bolig, kræver en ændring af det til ejendommen hørende skøde.

Hvad er et skøde?

Skødet er blandt de mest vigtige dokumenter, som hører til en ejerbolig. Skødet fungerer som officiel og offentlig tilgængelig dokumentation for ejerforhold, og bør derfor til hver en tid være opdateret, så det afspejler den aktuelle virkelighed, hvad angår antallet af – og persondata på – de retmæssige ejere af et hus eller en lejlighed.

Hvornår skal der laves nyt skøde?

Der skal udfærdiges nyt skøde, når ejerforholdet ændrer sig. Dette af sikkerhed for den eller de retmæssige ejer(e), for at de tidligere ejere ikke kan agere som ejere af boligen – for eksempel optage lån i ejendommen, eller sælge den uretmæssigt.

Hvad er omskødning?

Hvis du ønsker at overtage en andel af en større ejendom, eller afhænde din andel til anden side, skal der foretages en omskødning. Det vil sige, at der udfærdiges et nyt skøde, udelukkende omhandlende den del af ejendommen, som er aktuel for ændringen. Det nye skøde fungerer som allonge til hovedskødet på huset eller lejligheden.

Få hjælp til nyt skøde hos din boligadvokat

For at sikre, at omskødning eller udarbejdelse af nyt skøde foregår helt korrekt og 100% efter bogen, anbefales det, at du får din boligadvokat til at udfærdige det nye dokument. Boligadvokaten vil sørge for, at indholdet og ordlyden i skødet er reglementeret, samt at det er de rigtige, aktualle oplysninger på ejere, der fremgår af skødet.

Læs mere om skøde på eboligadvokat.dk